logo

Asociace pro vodu ČR

Znalosti, zkušenosti a kontakty                              logo
ve službách ochrany životního prostředí

logo

Individuální členství

Postup při přijímaní nových členů

Splnění podmínek pro přijetí člena (změnu formy členství) CzWA zkoumá výbor CzWA. Pokud kandidát na členství splnil všechny podmínky, hlasuje výbor CzWA o přijetí kandidáta za člena. K tomu, aby byl kandidát na člena přijat, musí se pro přijetí vyslovit nejméně 75% přítomných členů výboru. Kandidát má právo, v případě neúspěšné žádosti o členství, na přezkum žádosti členskou schůzí. O tento přezkum musí požádat do dvou měsíců od doručení zamítavého stanoviska. Žádost o přezkum rozhodnutí výboru CzWA se podává kontrolní komisi. Výbor CzWA předkládá členské schůzi informaci o nově přijatých členech v daném kalendářním roce. Členství vzniká schválením přihlášky výborem CzWA nebo členskou schůzí.

1. Kandidát členství pošle řádně vyplněnou přihlášku na sekretariát CzWA v tištěné podobě.
2. Aktuální verze formuláře přihlášky musí být vyložena na webové stránce CzWA.
3. Výbor CzWA musí rozhodnout o přijetí resp. nepřijetí člena na nejbližším zasedání výboru. Výbor má právo vyžádat si doplnění nebo upřesnění údajů v přihlášce. V tomto případě se bude o přijetí nového člena hlasovat na zasedání výboru CzWA po obdržení doplňujících údajů.
4. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí nového člena mu musí být sděleno sekretariátem do 14 dnů od rozhodnutí.
5. Nový člen CzWA obdrží do 60-ti dnů po uhrazení členského příspěvku za běžný rok osvědčení potvrzující členství v CzWA.
6. Dokument potvrzující členství v CzWA obdrží každoročně člen po zaplacení členského příspěvku do 31.3. Platnost dokumentu je do 30.4. následujícího roku. Čestný člen obdrží tento dokument jednou provždy.
7. Dokument o zaplacení členského příspěvku je nedílnou přílohou osvědčení, které je bez přílohy neplatné.
8. V případě změny typu členství se vydává nové osvědčení.
10. Výbor je oprávněn provádět v případě potřeby náborové kampaně nových členů, a to i za specifických podmínek.


Formy a podmínky individuálního členství

Členství v CzWA je dobrovolné. Individuálními členy mohou být fyzické osoby, starší 18ti let, které souhlasí se stanovami a cíly sdružení a jejich členství bylo na základě přihlášky schváleno výborem nebo členskou schůzí. Tato osoba musí písemně požádat o přijetí za člena, svým podpisem potvrdit souhlas se stanovami a zavázat se, že je bude dodržovat.

Člen-expert

Podmínky pro člena-experta jsou :

a) ukončené vysokoškolské vzdělání technického směru či vysokoškolské vzdělání v oboru přírodních věd
b) výsledky tvůrčí práce v oboru CzWA a jejich prokazatelně vysoká odborná úroveň. Člen CzWA musí prokázat publikací alespoň deseti prací z oboru činnosti CzWA (knihy, časopisy, sborníky, přednášky), popř. odpovídající množství autorských osvědčení či patentů nebo vynikající výsledky realizační činnosti, popř. kombinaci těchto kritérií při zachování dolní hranice jejich počtu.

Rozhodnutím Výboru může být přiznáno členství člen-expert i osobě, která shora uvedené podmínky nesplňuje, pokud jsou pro to dány důvody hodné zvláštního zřetele a osobnost uchazeče a jeho profesní zkušenosti jsou zárukou, že jeho členství je v souladu s cílem a předmětem činnosti sdružení.


Člen

Členem CzWA se může stát ten, kdo nesplňuje podmínku členství člen-expert. Člen může požádat o změnu členství na členství člen-expert, jakmile bude splňovat obě z podmínek uvedených v předchozím bodě. Příslušný orgán CzWA po osvědčení splnění výše uvedených podmínek posoudí žádost člena o změnu formy členství.


Členství pro studující

Členství pro studující je určeno pro vysokoškolské studenty všech oborů blízkých vodnímu hospodářství. Poté, co bude CzWA prokázáno úspěšné ukončení vysokoškolského studia absolutoriem, změní se forma členství na člen případně člen-expert.


Čestné členství

Čestným členem CzWA se může stát na návrh výboru každá fyzická osoba, která se výrazným způsobem zasloužila o rozvoj oboru působnosti CzWA, či o činnost CzWA. Čestné členství v CzWA uděluje členská schůze. Čestný člen nemusí platit členské příspěvky.

Další informace jsou uvedeny ve Stanovách a Organizačním řádu asociace.


Členské příspěvky na rok 2019

Členská schůze schválila výši členských příspěvků na rok 2019:

člen, člen expert s odběrem časopisu Vodní hospodářství     1.100,- Kč
člen, člen expert bez odběru časopisu Vodní hospodářství       650,- Kč
důchodci s odběrem časopisu Vodní hospodářství                    500,- Kč
důchodci bez odběru časopisu Vodní hospodářství                   250,- Kč
studenti, členové na rodičovské dovolené                                  200,- Kč

bankovní účet: 2400906230/2010    variabilní symbol: členské číslo


 Odborné akce

9. ročník diskuzního semináře

ČOV pro objekty v horách

30. - 31. 5. 2019, v Bílé Karpaty

pozvánka            přihláška

seminář

Průmyslové odpadní vody

13. - 14. 6. 2019, Kyjov

pozvánka            přihláška

objednávka firemní prezentace

13. bienální konference

VODA

18. - 20. 9. 2019, Poděbrady

1. cirkulář            web konference



© 2018 CzWA                 kontakt:  Jana Šmídková,    Traťová 574/1  619 00 Brno      email: czwa@czwa.cz                     webmastering: Milan Lánský