logo

Asociace pro vodu ČR

Znalosti, zkušenosti a kontakty                              logo
ve službách ochrany životního prostředí

logo

Korporativní členství

Proč být korporativním členem CzWA

V čem Vám může CzWA pomoci:

• může to být zlepšení image – firmy sdružené v CzWA prošly alespoň jednoduchým prověřovacím řízením a tak členství v CzWA je pro ostatní subjekty takovou malou zárukou odbornosti, benefitem je možnost použití loga asociace na svých akcích

• mohou to být informace – o akcích, připravované legislativě, činnosti ostatních členů

• mohou to být kontakty – těch není nikdy dost a k setkáním na různých akcích je vždy příležitost

• může to být možnost se aktivně zúčastnit přípravy legislativy, tj. možnost ovlivnit dění v oboru

• mohou to být slevy při různých akcích jako jsou různé presentace na konferencích apod.


Níže je uveden postup pro získání korporativního členství v Asociaci pro vodu ČR. Další informace jsou uvedeny ve Stanovách a Organizačním řádu asociace.


Postup při přijímaní nových členů

Splnění podmínek pro přijetí člena (změnu formy členství) CzWA zkoumá výbor CzWA. Pokud kandidát na členství splnil všechny podmínky, hlasuje výbor CzWA o přijetí kandidáta za člena. K tomu, aby byl kandidát na člena přijat, musí se pro přijetí vyslovit nejméně 75% přítomných členů výboru. Kandidát má právo, v případě neúspěšné žádosti o členství, na přezkum žádosti členskou schůzí. O tento přezkum musí požádat do dvou měsíců od doručení zamítavého stanoviska. Žádost o přezkum rozhodnutí výboru CzWA se podává kontrolní komisi. Výbor CzWA předkládá členské schůzi informaci o nově přijatých členech v daném kalendářním roce. Členství vzniká schválením přihlášky výborem CzWA nebo členskou schůzí.

1. Kandidát členství pošle řádně vyplněnou přihlášku na sekretariát CzWA v tištěné podobě.
2. Aktuální verze formuláře přihlášky musí být vyložena na webové stránce CzWA.
3. Výbor CzWA musí rozhodnout o přijetí resp. nepřijetí člena na nejbližším zasedání výboru. Výbor má právo vyžádat si doplnění nebo upřesnění údajů v přihlášce. V tomto případě se bude o přijetí nového člena hlasovat na zasedání výboru CzWA po obdržení doplňujících údajů.
4. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí nového člena mu musí být sděleno sekretariátem do 14 dnů od rozhodnutí.
5. Nový člen CzWA obdrží do 60-ti dnů po uhrazení členského příspěvku za běžný rok osvědčení potvrzující členství v CzWA.
6. Dokument potvrzující členství v CzWA obdrží každoročně člen po zaplacení členského příspěvku do 31.3. Platnost dokumentu je do 30.4. následujícího roku.
7. Dokument o zaplacení členského příspěvku je nedílnou přílohou osvědčení, které je bez přílohy neplatné.
8. V případě změny typu členství se vydává nové osvědčení.
9. Ztrátu dokumentu ověřujícího členství v CzWA hlásí člen co nejdříve sekretariátu, který zabezpečí vystavení náhradního dokumentu.
10. Výbor je oprávněn provádět v případě potřeby náborové kampaně nových členů, a to i za specifických podmínek.


Korporativní členství

Korporativním členem CzWA se může stát každá právnická osoba, která patří k obecně uznávaným v oblasti působnosti CzWA. Míru obecné uznávanosti právnické osoby posuzuje výbor CzWA na základě materiálů předložených uchazečem o korporativní členství, zejména pak je nutno předložit alespoň dva z níže požadovaných materiálů:

a) posudky členů CzWA na dosavadní díla a činnost uchazeče v oblasti působnosti CzWA
b) posudky či dobrozdání renomovaných odborníků v oblasti působnosti CzWA na dosavadní výsledky práce uchazeče, a to i zahraničních
c) hodnocení vodohospodářských orgánů ČR na provozovaná díla pocházející od uchazeče v oblasti působnosti CzWA
d) osvědčení na technologické celky vyvinuté a dodávané uchazečem, osvědčení o provozní způsobilosti apod., pocházející od mezinárodních institucí, přičemž nebudou brána v potaz osvědčení na jednotlivé technologické celky, které prokazatelně nepocházejí od uchazeče
e) seznam odborných prezentací na uznávaných odborných akcích, zejména pak na akcích pořádaných CzWA

Žádost o přijetí podává, souhlas se stanovami a závazek jejich dodržování za právnickou osobu podepisuje její statutární zástupce.

Při přijímání řádného korporativního člena musí výbor CzWA přihlédnout i k celkovému renomé a pověsti uchazeče o členství mezi dosavadními členy CzWA a k jeho dosavadní činnosti.

Uchazeč o korporativní členství musí rovněž prokázat, že v řadách svých zaměstnanců disponuje alespoň jedním odborníkem, který splňuje podmínky pro členství člen či člen-expert.


 Odborné akce

9. ročník diskuzního semináře

ČOV pro objekty v horách

30. - 31. 5. 2019, v Bílé Karpaty

pozvánka            přihláška

seminář

Průmyslové odpadní vody

13. - 14. 6. 2019, Kyjov

pozvánka            přihláška

objednávka firemní prezentace

13. bienální konference

VODA

18. - 20. 9. 2019, Poděbrady

1. cirkulář            web konference© 2018 CzWA                 kontakt:  Jana Šmídková,    Traťová 574/1  619 00 Brno      email: czwa@czwa.cz                     webmastering: Milan Lánský