logo

Asociace pro vodu ČR

Znalosti, zkušenosti a kontakty                              logo
ve službách ochrany životního prostředí

logo

Korporativní členství

Proč být korporativním členem CzWA

V čem Vám může CzWA pomoci:

• může to být zlepšení image – firmy sdružené v CzWA prošly alespoň jednoduchým prověřovacím řízením a tak členství v CzWA je pro ostatní subjekty takovou malou zárukou odbornosti, benefitem je možnost použití loga asociace na svých akcích

• mohou to být informace – o akcích, připravované legislativě, činnosti ostatních členů

• mohou to být kontakty – těch není nikdy dost a k setkáním na různých akcích je vždy příležitost

• může to být možnost se aktivně zúčastnit přípravy legislativy, tj. možnost ovlivnit dění v oboru

• mohou to být slevy při různých akcích jako jsou různé presentace na konferencích apod.


Níže je uveden postup pro získání korporativního členství v Asociaci pro vodu ČR. Další informace jsou uvedeny ve Stanovách a Organizačním řádu asociace.


Postup při přijímaní nových členů

Splnění podmínek pro přijetí člena (změnu formy členství) CzWA zkoumá výbor CzWA. Pokud kandidát na členství splnil všechny podmínky, hlasuje výbor CzWA o přijetí kandidáta za člena. K tomu, aby byl kandidát na člena přijat, musí se pro přijetí vyslovit nejméně 75% přítomných členů výboru. Kandidát má právo, v případě neúspěšné žádosti o členství, na přezkum žádosti členskou schůzí. O tento přezkum musí požádat do dvou měsíců od doručení zamítavého stanoviska. Žádost o přezkum rozhodnutí výboru CzWA se podává kontrolní komisi. Výbor CzWA předkládá členské schůzi informaci o nově přijatých členech v daném kalendářním roce. Členství vzniká schválením přihlášky výborem CzWA nebo členskou schůzí.

1. Kandidát členství pošle řádně vyplněnou přihlášku na sekretariát CzWA v tištěné podobě.
2. Aktuální verze formuláře přihlášky musí být vyložena na webové stránce CzWA.
3. Výbor CzWA musí rozhodnout o přijetí resp. nepřijetí člena na nejbližším zasedání výboru. Výbor má právo vyžádat si doplnění nebo upřesnění údajů v přihlášce. V tomto případě se bude o přijetí nového člena hlasovat na zasedání výboru CzWA po obdržení doplňujících údajů.
4. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí nového člena mu musí být sděleno sekretariátem do 14 dnů od rozhodnutí.
5. Nový člen CzWA obdrží do 60-ti dnů po uhrazení členského příspěvku za běžný rok osvědčení potvrzující členství v CzWA.
6. Dokument potvrzující členství v CzWA obdrží každoročně člen po zaplacení členského příspěvku do 31.3. Platnost dokumentu je do 30.4. následujícího roku.
7. Dokument o zaplacení členského příspěvku je nedílnou přílohou osvědčení, které je bez přílohy neplatné.
8. V případě změny typu členství se vydává nové osvědčení.
9. Ztrátu dokumentu ověřujícího členství v CzWA hlásí člen co nejdříve sekretariátu, který zabezpečí vystavení náhradního dokumentu.
10. Výbor je oprávněn provádět v případě potřeby náborové kampaně nových členů, a to i za specifických podmínek.


Korporativní členství

Korporativním členem CzWA se může stát každá právnická osoba, která patří k obecně uznávaným v oblasti působnosti CzWA. Míru obecné uznávanosti právnické osoby posuzuje výbor CzWA na základě materiálů předložených uchazečem o korporativní členství, zejména pak je nutno předložit alespoň dva z níže požadovaných materiálů:

a) posudky členů CzWA na dosavadní díla a činnost uchazeče v oblasti působnosti CzWA
b) posudky či dobrozdání renomovaných odborníků v oblasti působnosti CzWA na dosavadní výsledky práce uchazeče, a to i zahraničních
c) hodnocení vodohospodářských orgánů ČR na provozovaná díla pocházející od uchazeče v oblasti působnosti CzWA
d) osvědčení na technologické celky vyvinuté a dodávané uchazečem, osvědčení o provozní způsobilosti apod., pocházející od mezinárodních institucí, přičemž nebudou brána v potaz osvědčení na jednotlivé technologické celky, které prokazatelně nepocházejí od uchazeče
e) seznam odborných prezentací na uznávaných odborných akcích, zejména pak na akcích pořádaných CzWA

Žádost o přijetí podává, souhlas se stanovami a závazek jejich dodržování za právnickou osobu podepisuje její statutární zástupce.

Při přijímání řádného korporativního člena musí výbor CzWA přihlédnout i k celkovému renomé a pověsti uchazeče o členství mezi dosavadními členy CzWA a k jeho dosavadní činnosti.

Uchazeč o korporativní členství musí rovněž prokázat, že v řadách svých zaměstnanců disponuje alespoň jedním odborníkem, který splňuje podmínky pro členství člen či člen-expert.


 Odborné akce

pracovní seminář OS TZVČ

Čerpání a trubní doprava směsí, hydraulické výpočty

12. 3. 2019, Praha

pozvánka            přihláška

IV. odborná konference

Voda 4.0 ve službách infrastruktury

4. 4. 2019, Praha

2. cirkulář            informace pro partnery

24. ročník odborného semináře

Nové metody a postupy při provozování ČOV

9. - 10. 4. 2019, Moravská Třebová

pozvánka            přihláška

9. ročník diskuzního semináře

ČOV pro objekty v horách

30. - 31. 5. 2019, v Bílé Karpaty

1. cirkulář           

seminář

Průmyslové odpadní vody

13. - 14. 6. 2019, Kyjov

          

13. bienální konference

VODA

18. - 20. 9. 2019, Poděbrady

1. cirkulář            web konference

prodloužení termínu podání abstraktu do 21.3.2019© 2018 CzWA                 kontakt:  Jana Šmídková,    Traťová 574/1  619 00 Brno      email: czwa@czwa.cz                     webmastering: Milan Lánský