logo

Asociace pro vodu ČR

Znalosti, zkušenosti a kontakty                              logo
ve službách ochrany životního prostředí

logo

Výbor

Výbor CzWA

• Výbor CzWA má funkci řídící a koordinační. Výbor CzWA zastupuje CzWA navenek. Statutárním zástupcem CzWA je předseda nebo místopředseda. Výbor CzWA je oprávněn k nezbytným činnostem, které souvisí se svěřenými pravomocemi. Mezi pravomoci výboru CzWA patří i ty pravomoci, které na něj svým usnesením delegovala členská schůze. Výbor CzWA je oprávněn navrhovat čestné členství.

• Výbor je jedenáctičlenný.

• Funkční období výboru CzWA činí tři roky.

• Výbor volí ze svého středu předsedu, jednoho či více místopředsedu, sekretáře a hospodáře CzWA, případně další funkcionáře. Výbor se schází dle potřeby, zpravidla čtyřikrát do roka.

K řešení odborných problémů ustavuje výbor CzWA stálé nebo ad hoc odborné skupiny. O jejich vzniku musí výbor uvědomit všechny členy CzWA.

• Výbor CzWA je usnášeníschopný, když je přítomna nadpoloviční většina všech členů. Svá rozhodnutí přijímá prostou většinou hlasů přítomných členů výboru, pokud není požadován počet vyšší. Podrobnosti upravuje Jednací řád výboru CzWA.

• Výbor CzWA řídí jednání členské schůze a pořizuje zápis z jejího jednání pro všechny členy CzWA.


Členové výboru CzWA pro období 2016 – 2019

Doc. Ing. David Stránský, Ph.D. - předseda výboru
Ing. Martin Fiala, Ph.D. – místopředseda výboru, řízení odborných skupin
Ing. Břetislav Krňávek, Ph.D. - hospodář, legislativa
Doc. Ing. Jitka Malá, Ph.D. - sekretář
Ing. Martin Srb, Ph.D. - spolupráce s Young Water Professionals, legislativa
Ing. Vladimír Langer - organizační zajištění konferencí a seminářů
Doc. Dr. Ing. Ivana Kabelková - spolupráce se zahraničím, legislativa
Prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. - spolupráce se zahraničím, legislativa
Ing. Andrea Benáková, Ph.D. – projekty, dotace
Doc. Mgr. Jana Nábělková, Ph.D. – projekty, dotace
Mgr. Jiří Paul, MBA – legislativa


Doc. Ing. David Stránský, Ph.D. - předseda výboru

Stránský

Vystudoval řádné a doktorské studium v oboru Vodní hospodářství a vodní stavby na Fakultě stavební ČVUT v Praze, doktorskou práci obhájil na téma hydraulické spolehlivosti stokových systémů navržených racionální metodou. V současnosti se věnuje problematice srážko-odtokových vztahů v urbanizovaných povodích, konkrétně matematickému popisu těchto jevů, hydraulické spolehlivosti systémů a integrovanému posouzení vlivu městského odvodnění na recipient. Přednáší a publikuje na domácím i zahraničním fóru, přednáší několik specializovaných předmětů na Fsv ČVUT pro obory Vodní hospodářství a vodní stavby a Inženýrství životního prostředí. Je řešitelem a spolupracoval na několika grantových úkolech GAČR, MŠMT a EU.

e-mail:   stransky@fsv.cvut.cz


Ing. Martin Fiala, Ph.D. - místopředseda výboru, řízení odborných skupin

Fiala

Inženýrské studium absolvoval v oboru Technologie ochrany prostředí na VŠCHT Praha, doktorské studium absolvoval na fakultě Technologie vody a prostředí. Po ukončení studia pobýval 9 měsíců v Německu, kde působil jako technolog čištění odpadních vod u společnosti PURAC. Následně působil u společnosti HST Hydrosystémy, kde získal devítiletou praxi v navrhování, posuzování, projektování a realizaci zakázek z oblasti čištění a úpravy vod. Poté působil 4 roky u společnosti Středočeské vodárny a.s. a od roku 2017 pracuje na volné noze. Je autorizovaným inženýrem v oboru Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství.

e-mail:  martin.fiala@profial.cz


Ing. Břetislav Krňávek, PhD. - hospodář, legislativa

Krňávek

Inženýrský titul získal na VŠCHT Pardubice z oboru technologie a titul PhD na Fakultě potravinářské a biochemické technologie VŠCHT Praha. Má za sebou bohatou praxi v radioimunochemických zemědělských laboratořích, od r. 1993 působí ve vývoji firmy FORTEX - AGS, a.s. Šumperk, od r. 1996 pak jako vedoucí technického rozvoje a hlavní technolog ČOV.Kromě toho zajišťuje výuku biologického čištění odpadních vod pro Agronomickou fakultu  Mendelovy zemědělské a lesnické univerzitě v Brně. Autor mnoha odborných publikací, je členem Biotechnologické společnosti, České akademie zemědělských věd, International Academy of Science on Information Processing, Processes and Technology.

email:  krnavek@fortex-ags.cz


Doc. Ing. Jitka Malá, Ph.D. - sekretář

Malá

Inženýrské studium v oboru Technologie vody absolvovala na Fakultě technologie vody a paliv VŠCHT Praha, kde později získala také titul Ph.D. V současné době působí jako docent pro obor Vodní hospodářství a vodní stavby na Stavební fakultě VUT v Brně. Její výzkumná činnost je zaměřená na hydrochemii, nutrienty v povrchových vodách a problémy spojené s eutrofizací, čištění odpadních vod zaměřené na biologické odstraňování dusíku a ekotoxikologii pevných odpadů a druhotných surovin a jejich vliv na vodní prostředí.

e-mail:  mala.j@fce.vutbr.cz


Ing. Martin Srb, Ph.D. - spolupráce s Young Water Professionals, legislativa

Srb

Absolvoval magisterské studium oboru Technologie vody na FTOP VŠCHT Praha,bakalářské studium v programu specializace v pedagogice na VŠCHT Praha a následné doktorské studium s tématem řízení procesů odstraňování dusíku na Ústavu technologie vody a prostředí VŠCHT Praha. Svoji pracovní kariéru zahájil jako technolog a manažer technologického útvaru v 1. SčV, a.s., nyní působí jako vedoucí oddělení technologie odpadních vod v Pražských vodovodech a kanalizacích, a.s. Účastní se domácích i zahraničních konferencí a pravidelně publikuje. Kromě CzWA je také viceprezidentem Českého červeného kříže.

e-mail:  martin.srb@pvk.cz


Ing. Vladimír Langer - organizační zajištění konferencí a seminářů

Langer

Absolvent oboru Technologie vody na Fakultě technologie paliv a vody VŠCHT Praha, dlouholetá praxe v pozici technologa pitných a odpadních vod, od r. 1993 technický ředitel VHOS a.s. a od r. 2010 jednatel ve firmě GRADIENT EKO s.r.o. Je hlavním organizátorem dnes již tradičních a populárních seminářů Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod v Moravské Třebové. Ve výboru působí již od roku 2000.e-mail:  vla.langer@seznam.cz


Dr. Ing. Ivana Kabelková - spolupráce se zahraničím, legislativa

Kabelková

Absolventka Stavební Fakulty ČVUT v Praze, oboru Vodní hospodářství a vodní stavby. Po stáži a postgraduálním studiu na výzkumném ústavu EAWAG Dübendorf ve Švýcarsku získala doktorský titul na ETH Curych. Působí na Katedře zdravotního a ekologického inženýrství Stavební fakulty ČVUT jako odborná asistentka. Zabývá se především matematickým modelováním transportních a transformačních procesů souvisejících s problematikou městského odvodnění a vodních toků. Založila odbornou skupinu Urban Streams při IWA. Rozsáhle publikuje doma i v zahraničí.

e-mail:  kabelkova@fsv.cvut.cz


Prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. - spolupráce se zahraničím

Wanner

Absolvent VŠCHT Praha, kde dodnes působí jako profesor pro obor Technologie vody. Působí v různých orgánech jak IWA tak EWA. Spolupracuje s MŽP i MZe při tvorbě vodohospodářské legislativy a na přenosu a výměně informací. Rozsáhlá publikační a přednášková činnost u nás i v zahraničí. Za odbornou činnost byl oceněn Dunbarovou medailí a je nositelem ceny Ardena a Locketta. V ČR byl za přínos k rozvoji oboru oceněn medailí profesora Schultze a profesora Votočka i Hlávkovou medailí Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových.

e-mail:  jiri.wanner@vscht.cz


Ing. Andrea Benáková, Ph.D. – projekty, dotace

Benáková

Absolvovala doktorské studium v oboru Chemie a technologie ochrany životního prostředí a magisterské studium v oboru Technologie vody na VŠCHT Praha. V současné době pracuje na ústavu Technologie vody a prostředí VŠCHT Praha jako vědecký pracovník. Zabývá se problematikou biologického čištění odpadních vod, opětovným využíváním vyčištěných odpadních vod a identifikací bakterií pomocí FISH metody. Je vedoucí odborné skupiny Biologie vody.


e-mail:  andrea.benakova@centrum.cz


doc. Mgr. Jana Nábělková, Ph.D. – projekty, dotace

Nábělková

Absolvovala magisterské studium na Přírodovědecké fakultě UK v Praze, obor Životní prostředí. Dizertační i habilitační práci obhájila na Stavební fakultě ČVUT v Praze v oboru Vodní hospodářství a vodní stavby. V současnosti působí jako docent na Stavební fakultě ČVUT v Praze na Katedře zdravotního a ekologického inženýrství. Přednáší v bakalářském i magisterském studijním programu, vede studenty při zpracování bakalářských, diplomových a disertačních prací. Podílí se na řešení výzkumných úkolů a projektech v oboru vodní hospodářství. Zaměřuje se především na monitoring a hodnocení chemické kvality odpadních a povrchových vod. Výsledky výzkumu pravidelně publikuje v odborných periodikách českých i zahraničních.

e-mail:  nabelkova@fsv.cvut.cz


Mgr. Jiří Paul, MBA – legislativa

Paul

Po studiu biologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy pracoval jako technolog a vedoucí provozu úpraven a čistíren odpadních vod. Od roku 2001 působil ve společnosti Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. v pozici technického ředitele, nyní je předsedou představenstva a ředitelem společnosti. Podílel se na vzniku odborné skupiny Vodárenství, kterou od roku 2011 vede.e-mail:  jiri.paul@vakberoun.cz


 Odborné akce

9. ročník diskuzního semináře

ČOV pro objekty v horách

30. - 31. 5. 2019, v Bílé Karpaty

pozvánka            přihláška

seminář

Průmyslové odpadní vody

13. - 14. 6. 2019, Kyjov

pozvánka            přihláška

objednávka firemní prezentace

13. bienální konference

VODA

18. - 20. 9. 2019, Poděbrady

1. cirkulář            web konference© 2018 CzWA                 kontakt:  Jana Šmídková,    Traťová 574/1  619 00 Brno      email: czwa@czwa.cz                     webmastering: Milan Lánský