Analýza a měření


O nás

Skupina je výběrovým sdružením odborníků z oblasti analytiky a odběru vzorků odpadních vod a kalů. Byla založena v roce 2003 jako řádná skupina v rámci České asociace pro vodu a platí pro ni stanovy asociace. Cílem skupiny je zvyšovat úroveň analytiky odpadních vod a kalů, prosazovat ve vodohospodářské legislativě logické a proveditelné požadavky na hodnocené ukazatele kvality odpadních vod a kalů, aktivně spolupracovat při úpravách a tvorbě analytických norem z oblasti analytiky vody a kalů.

Činnost v roce 2016

Činnost OS v roce 2016 směřovala mj. na připomínky a další upřesňování výkladu nových předpisů v oblasti legislativy odpadních vod a kalů, tj. k návrhu novely zákona o vodách a novelizaci vyhlášky o ukládání čistírenských kalů na zemědělskou půdu. Pokračovala spolupráce s oborovým normalizačním střediskem při SWECO Hydroprojektu CZ a.s. při posuzování a tvorbě nových norem pro analytiku odpadních vod a kalů. Členové OS se rovněž podíleli na zpracování stanoviska české strany k návrhu na nahrazení ukazatele CHSKCr v směrnici 91/271/EEC ukazatelem TOC.

Členové skupiny připravili podkladové materiály pro návrh na zrušení vzorku typu C při odběrech vzorků odpadních vod a nahrazení vzorků typu B a C jedním typem vzorku, kdy se odebírá po dobu 24 hodin každých 15 minut stejný objem dílčího vzorku - celkem 96 vzorků. Návrh bude prezentován na konferenci Hydroanalytika 2017 a v článku ve Vodním hospodářství.

Pod záštitou OS dále proběhla dvě mezilaboratorní porovnání odběrů (MPO) vzorků odpadních vod a kalů pořádaná firmou CSlab s.r.o. První se konalo ve dnech 31.5 -1.6.2016 na ČOV Kroměříž za účasti 26 odběrových skupin (vzorkování nátoku na ČOV), druhé ve dnech 20.-21.9.2016 na ČOV Beroun za účasti 44 odběrových skupin (vzorkován odtok z ČOV). Tyto akce již tradičně přispívají ke zlepšování kvality odběrů odpadních vod a kalů.

Plán činností na rok 2017

V roce 2017 bude hlavní náplní skupiny příprava již sedmé konference Hydroanalytika 2017, která se bude konat v Hradci Králové v termínu 12.-13.9.2017. Akce bude organizována ve spolupráci s Ústavem technologie vody a prostředí a firmou CSlab. Budou vybrány příspěvky ve formě přednášek a posterů tak, aby konference i nadále přispívala k seznamování s novinkami a zásadními trendy v hydroanalytice v ČR (předpokládaná účast cca 140 – 160 osob).

Skupina v číslech

V současné době má skupina 10 aktivních členů (z toho 3 členy experty).

dekorace

Kontakty

e-mail: os-am@czwa.cz

Ing. Jan Vilímec (vedoucí)
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Papírenská 6, 160 00 Praha 6
tel.: + 420 220 414 224

Doc. Ing. Vladimír Sýkora, CSc. (zástupce vedoucího)
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Technická 5, 166 28 Praha 6
tel. +420 220 443 229

© 2017 CzWA, webmastering: Milan Lánskýhodinky Replik