Analýza a měření


O nás

Odborná skupina je výběrovým sdružením odborníků z oblasti analytiky a odběru vzorků odpadních vod a kalů. Pracuje od roku 2003 a v současné době má 10 aktivních členů (z toho 3 členy experty). V letošním roce aktivně oslovíme členy CzWA, kteří deklarují zájem o činnost v naší OS, s nabídkou zapojení do činnosti OS.

Činnost v roce 2017

Činnost OS v roce 2017 směřovala mj. na připomínky a další upřesňování výkladu nových předpisů v oblasti legislativy odpadních vod a kalů, tj. k návrhu novely zákona o vodách a novelizaci vyhlášky o ukládání čistírenských kalů na zemědělskou půdu. Pokračovala spolupráce s oborovým normalizačním střediskem při SWECO Hydroprojektu CZ a.s. při posuzování a tvorbě nových norem pro analytiku odpadních vod a kalů.

V roce 2017 byla hlavní akcí odborné skupiny příprava a organizace sedmé konference Hydroanalytika 2017 v Hradci Králové, která proběhla ve dnech 12. -13. 9. 2017 ve spolupráci s Ústavem technologie vody a prostředí a firmou CSlab. Konference se zúčastnilo celkem 130 zástupců laboratoří, firem a vysokých škol. Celkem 17 přednášek a 4 postery přispěly k tomu, že konference i nadále přispívá k seznamování účastníků s novinkami, moderními aplikacemi a zásadními trendy v hydroanalytice v ČR.

V rámci skupiny byla dokončena příprava návrhu na zrušení vzorku typu C při odběrech vzorků odpadních vod a nahrazení vzorků typu B a C jedním typem vzorku D, kdy se odebírá po dobu 24 hodin každých 15 minut stejný objem dílčího vzorku - celkem 96 vzorků. Návrh byl prezentován na konferenci Hydroanalytika 2017 a vyjde v článku ve Vodním hospodářství 2/2018.

Pod záštitou OS dále proběhla dvě mezilaboratorní porovnání odběrů (MPO) vzorků odpadních vod a kalů pořádaná firmou CSlab s.r.o. První se konalo ve dnech 30. 5. - 31. 5. 2017 na ČOV Šumperk za účasti 31 odběrových skupin (vzorkování odtoku z ČOV), druhé ve dnech 19. -20. 9. 2017 na ČOV Sušice za účasti 34 odběrových skupin (vzorkován rovněž odtok z ČOV). Tyto akce již tradičně přispívají ke zlepšování kvality odběrů odpadních vod a kalů.

Plán činností na rok 2018

Nadále bude pokračovat činnost při připomínkování a úpravách legislativy týkající se odpadních vod a kalů, spolupráce při posuzování a tvorbě nových norem pro analytiku odpadních vod a kalů. V roce 2018 jsou plánována další dvě mezilaboratorní porovnávání odběrů vzorků odpadních voda kalů, kde bude mj. diskutován se vzorkaři z praxe návrh na odběr nového typu vzorku typu D. Na základě poznatků z konference Hydroanalytika 2017 připraví skupina článek do březnového čísla Listů CzWA.

dekorace

Kontakty

e-mail: os-am@czwa.cz

Ing. Jan Vilímec (vedoucí)
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Papírenská 6, 160 00 Praha 6
tel.: + 420 220 414 224

Doc. Ing. Vladimír Sýkora, CSc. (zástupce vedoucího)
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Technická 5, 166 28 Praha 6
tel. +420 220 443 229

© 2018 CzWA, webmastering: Milan Lánskýhodinky Replik