Difúzní znečištění


O nás

Skupina OS DZ je sdružením odborníků z různých oblastí, které zajímá problematika difúzního znečištění vody v urbanizované i venkovské krajině. Byla založena jako specializovaná skupina v rámci CzWA. Odborná skupina byla založena s cílem rozvíjení spolupráce se zahraničními experty Diffuse Pollution Specialist Group IWA a dalšími specialisty pro rozpracování metod a opatření pro účinné omezování difúzních zdrojů znečištění (v souladu s článkem 10 rámcové směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES) a jejich prosazování v podmínkách ČR v rámci integrovaného přístupu k ochraně povodí.

Výstupy z činnosti skupiny

Záznam z diskuzního semináře dne 20. října 2015 v Útěchovicích

Struktura účastníků

Činnost v roce 2016

Skupina se v roce 2016 spolupodílela na přípravě semináře „Výroba pitné vody a faktory ovlivňující kvalitativní a kvantitativní parametry ve vodárenské nádrži Švihov“, který proběhl 3. října 2016 v Praze. Členové odborné skupiny (Ing. Hrnčírová a Ing. Holas) spolu se zástupci dalších odborných skupin CzWA (Vodárenství a povrchové vody a Biologie vody) se podíleli na organizaci a odborném zajištění semináře. Shrnutí přednášek bylo publikováno v Listech CzWA v rámci časopisu Vodní hospodářství.

Dále se členové skupiny (Ing. Hrnčírová a Ing. Holas) spolupodíleli na organizaci regionálního semináře Využívání krajiny a ochrana vod v povodí vodárenské nádrže Švihov-2. diskuzní seminář k návrhům opatření. Seminář se konal dne 24.11. v obci Bořetice a byl primárně určen pro zástupce obcí a zemědělských podniků v modelovém povodí Bořetického potoka v povodí Želivky. Cílem semináře bylo představit opatření navrhovaná v novém Plánu oblasti povodí pro oblast Dolní Vltavy a také shrnout platné požadavky na zemědělské hospodaření. Přednášky byly věnovány například těmto tématům: podpora retence vody v území, extenzivní čištění odpadních vod, aktuální stav požadavků na zemědělské hospodaření, nové funkce v LPIS (krajinné prvky, mokřady), cenné biotopy a jejich ochrana (AOPK).

Někteří členové skupiny prezentovali výsledky výzkumu na českých i zahraničních konferencích a seminářích.

Plán činností na rok 2017

V roce 2017 se členové skupiny zúčastní bienální konference CzWA a také jsou připravovány dva menší semináře. První bude odborný diskuzní seminář (pro cca 20 osob) věnovaný navrhování a hodnocení konkrétních opatření pro omezování zdrojů a vlivů difúzního znečištění v konkrétním povodí. Seminář připravujeme na červen ve spolupráci s pražskými výzkumnými ústavy a univerzitami, ještě bude upřesněno místo a termín konání.

Druhý seminář je již tradiční setkání se zástupci obcí a zemědělců v povodí Želivky (pro 20-30 osob), které bude věnované zemědělskému hospodaření ve vodárenském povodí a ochraně krajiny. Seminář je předběžně plánován na přelom října a listopadu 2017 (termín bude ještě upřesněn) a bude se konat v obci Arneštovice u Hořepníku.

Skupina v číslech

Odborná skupina Difúzní znečištění (OS DZ) pracuje v rámci asociace CzWA již šestým rokem. V roce 2016 ve skupině pracovalo 12 členů CzWA (z toho 6 má status člena experta) a dalších 5 členů skupiny jsou externí spolupracovníci odborné skupiny, kteří nejsou členy CzWA.


dekorace

Kontakty

e-mail: os-dz@czwa.cz

Ing. Markéta Hrnčírová (vedoucí)
A.R.C. spol. s r.o.
Klimentská 8, 110 00 Praha – Nové Město
tel.: +420 222 323 576

Ing. Karel Hrich, Ph.D. (zástupce vedoucího)
VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav chemie
Žižkova 17, 662 37 Brno
tel.: +420 541 147 639

© 2017 CzWA, webmastering: Milan Lánský