Difúzní znečištění


O nás

Odborná skupina Difúzní znečištění pracuje v rámci asociace CzWA od roku 2010. V roce 2017 ve skupině pracovalo 13 členů CzWA (z toho 7 má status člena experta) a dalších 5 členů skupiny jsou externí spolupracovníci odborné skupiny, kteří nejsou členy CzWA. V redakční radě listů CzWA zastupuje skupinu Ing. Markéta Hrnčírová.

Výstupy z činnosti skupiny

Záznam z diskuzního semináře dne 20. října 2015 v Útěchovicích

Struktura účastníků

Činnost v roce 2017

Skupina v roce 2017 organizovala ve spolupráci s pražskými výzkumnými ústavy v gesci MZe, diskuzní seminář k ochraně vod v povodí vodárenské nádrže Švihov. Kromě zátěže vodního prostředí živinami a splaveninami z vodní eroze půdy byla diskutována také problematika mikropolutantů (nově detekované metabolity z používaných pesticidů). Seminář proběhl 22. června na ÚZEI v Praze a shrnutí přednášek bylo publikováno v Listech CzWA v rámci časopisu Vodní hospodářství.

Dále se členové skupiny spolupodíleli na organizaci regionálního diskuzního semináře „Využívání krajiny a ochrana vod v povodí vodárenské nádrže - 3.setkání se zemědělci a zastupiteli obcí v povodí VN Švihov“, který se konal dne 23.11. v obci Arneštovice. Jeho hlavním cílem bylo seznámit účastníky s problematikou mikropolutantů (druhy a zdroje specifických mikropolutantů a omezování jejich transportu do vodárenské nádrže), vznikla neformální pracovní skupina /platforma/ pro šetrné využívání pesticidů. Další témata byla podobná jako v minulých letech a týkala se výsledků terénních šetření a monitoringu drobných vodních toků v modelovém hydrologickém povodí Bořetického potoka doplněné postupy k omezování vodní eroze půdy a splavenin ze zemědělských pozemků. Shrnutí přednášek bylo odesláno k publikaci v Listech CzWA v časopise Vodní Hospodářství.

Členové odborné skupiny pravidelně prezentují výsledky svého výzkumu na českých i zahraničních konferencích a pravidelně publikují v odborných časopisech. Členové kolektivu VUT v Brně pracovali v roce 2017 především na tématu: „Optimalizace technologie pro odstraňování dusičnanů ze zemědělských smyvů“ a také na tématu: „Ochrana vody v CHKO Moravský kras“. Výsledky svého výzkumu prezentovali například na bienální konferenci CzWA v Poděbradech a na mezinárodní konferenci SGEM v Bulharsku, články publikovali například v časopise Vodní hospodářství a v časopise Plant, Soil and Environment.

Plán činností na rok 2018

V roce 2018 plánuje OS DZ organizaci dvou diskuzních seminářů. První navrhujeme zorganizovat pokud možno v součinnosti s dalšími OS (OS Vodárenství a OS Biologie vody) a je plánován na konec června s místem konání v Praze. Byl by zaměřen na problematiku Národního akčního plánu pro šetrné používání pesticidů v období 2018-2022 v zemědělství České republiky. Druhý seminář by se konal na konci listopadu ve vodárenském povodí Želivky a navazuje na předchozí pravidelná setkání se zástupci místních obcí a místních zemědělských podniků.


dekorace

Kontakty

e-mail: os-dz@czwa.cz

Ing. Markéta Hrnčírová (vedoucí)
A.R.C. spol. s r.o.
Klimentská 8, 110 00 Praha – Nové Město
tel.: +420 222 323 576

Ing. Karel Hrich, Ph.D. (zástupce vedoucího)
VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav chemie
Žižkova 17, 662 37 Brno
tel.: +420 541 147 639

© 2018 CzWA, webmastering: Milan Lánský