Odvodňování urbanizovaných území


Norma VDMA 24657:2012 - překlad z němčiny ke stažení

Norma VDMA 24657:2012 Strojně technologické vybavení objektů na stokové síti - pokyny k provozu, údržbě a obnově  logo

O nás

Odborná skupina Odvodňování urbanizovaných území (OS OUÚ) je sdružením odborníků z oblasti městského odvodnění s cílem zlepšovat znalosti problematiky a prosazovat integrální pojetí odvodnění urbanizovaných celků.

Činnost v roce 2016

V roce 2016 byla aktivita skupiny směřována na přednáškovou, posudkovou, konzultační a dozorovou činnost v oblasti srážkových vod a na výměnu znalostí a zkušeností v rámci ČR i zahraničí.

Členové OS spolupracovali s Ekocentrem Koniklec v rámci projektu Počítáme s vodou II, zaměřeného na podporu zavádění hospodaření s dešťovou vodou (HDV) v ČR. Cílem projektu bylo zejména poskytování informací zástupcům veřejné správy a občanům, a to formou seminářů a konference s mezinárodní účastí, exkurze do Německa a Švýcarska a vytvoření databáze dobrých příkladů v ČR.

Intenzivní aktivity členů OS probíhaly v rámci přípravy 14th International Conference on Urban Drainage (ICUD), kterou pod hlavičkou Joint Committee on Urban Drainage (JCUD) při IWA pořádá CzWA spolu s ČVUT 10.-15.9.2017 v Kongresovém centru Praha (http://www.icud2017.org.). Další podrobnosti o konferenci jsou uvedeny v Plánovaných akcích 2017.

Mezi další akce skupiny patřily:

• Odborná záštita 16. ročníku konference Městské vody ve Velkých Bílovicích, 6.-7.10.2016

• Spoluvytváření programu konference Počítáme s vodou II, konané v Praze 23.2.2016

• Spolupráce se SFŽP v rámci Prioritní osy 01 „Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní“, Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 (Aktivita 1.3.2) a Národního programu Životního prostředí Prioritní oblast 1 Voda (podoblast 1.5) - přednášky v rámci cyklu seminářů SFŽP na téma Hospodaření se srážkovou vodou a decentrální čištění vod

• Spolupráce s MŽP na tvorbě Akčního plánu Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR

• Práce na revizi ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení – revize se týká geologického průzkumu

• Zpráva o vývoji oboru v ČR pro Newsletter JCUD

• Členství v IWA/IAHR Joint Committee on Urban Drainage (Ing. Vojtěch Bareš, Ph.D.)

• Předsednictví odborné skupiny Urban Streams pod JCUD (Dr. Kabelková)

Plán činností na rok 2017

Mezi plánované aktivity v roce 2017 se řadí spolupráce na projektu Počítáme s vodou III a odborná záštita 17. ročníku konference Městské vody 5.-6.10.2017. Dále bude kladen důraz na pokračování všech činností souvisejících s pořádáním konference ICUD v roce 2017.

Skupina v číslech

K OS OUÚ se v současné době hlásí 48 členů CzWA a cca 10 sympatizantů.


dekorace

Kontakty

e-mail: os-ouu@czwa.cz

Dr. Ing. Ivana Kabelková (vedoucí)
České vysoké učení v Praze
Thákurova 7, 166 29 Praha 6 – Dejvice
tel.: +420 224 354 605

Doc. Ing. David Stránský, Ph.D. (zástupce vedoucího)
České vysoké učení v Praze
Thákurova 7, 166 29 Praha 6 – Dejvice
tel.: +420 224 355 412

© 2017 CzWA, webmastering: Milan Lánský