Vodárenství


Aktuality

14. ročník konference Pitná voda 2018

28. - 31. 5. 2018, Tábor

pozvánka  logo

O nás

Odborná skupina byla založena na podzim roku 2011. V roce 2016 se skupina spojila s odbornou skupinou Povrchové vody. Od 1. ledna 2017 se OS rozrostla o členy Československé asociace vodárenských expertů, která fúzovala sloučením s CzWA. Skupina nyní sdružuje 70 odborníků, 65 z nich jsou členové CzWA.

Mezi hlavní cíle odborné skupiny patří zejména propojení odborníků pracujících na rozhraní témat pitná/povrchová/odpadní voda. Skupina se zabývá aktuálními a očekávanými problémy vodárenství a vodárenských systémů a podílí se na připomínkování legislativy a přípravy koncepčních materiálů souvisejících s vodárenstvím, pitnou vodou a vodou využívanou k jiným účelům. Skupina má ambici vytvořit platformu pro spojení odborného potenciálu všech profesních skupin s obdobným zaměřením, ať jsou to obsahově blízké odborné skupiny CzWA, SOVAK a další.

Výstupy z činnosti skupiny

prezentace ze semináře Nástroje pro podporu provozování a investiční výstavby vodovodů

publikace Zajištění kvality pitné vody při zásobování obyvatelstva malými vodárenskými systémy

Činnost v roce 2017

Rok 2017 byl pro skupinu přelomový, protože se po spojení s Asociací vodárenských expertů stala největší vodárenskou platformou v ČR. Tento rok byl věnován zejména vnitroskupinové diskuzi o směřování práce skupiny, formulování cílů a nastavení způsobu výměny informací a komunikace. Napomohly tomu i dvě schůzky skupiny včetně jedné dvoudenní s exkurzí na úpravnu vody v Bedřichově.

Skupina se zapojila do asociační diskuze, která byla završena ideovým setkáním v Novém Městě na Moravě. Na konferenci Voda 2017 v Poděbradech byla opět jedna odborná sekce věnována vodárenské problematice.

Velmi významné bylo zapojení skupiny do pracovní skupiny, které připravovala novelu vyhlášky 252/2004 Sb. (hygienické požadavky na pitnou vodu) a následnou harmonizaci vyhlášky 428/2001 Sb., která provádí zákon o vodovodech a kanalizacích, v částech upravujících sledování jakosti vody. Pokračovalo tak zapojení skupiny a tím i asociace do procesu implementace tzv. Water Safety Plans, které považujeme za nástroj s potenciálem zlepšit zavedenou vodárenskou praxi v oblasti bezpečnosti zásobování a zajištění kvality pitné vody.

Skupina se také podílela na přípravě Odborné příručky pro žadatele PO 1, SC 1.1 a SC 1.2 upozorňující na podstatné technické náležitosti podávaných projektů z hlediska jejich funkčnosti, jejímž objednatelem byl Státní fond životního prostředí ČR.

Plán činností na rok 2018

Kromě spolupořádání několika menších seminářů s dalšími odbornými skupinami je největší akcí roku 2018 spolupořádání bienální konference Pitná voda v květnu v Táboře. Jedná se o největší vodárenskou konferenci v ČR.

Skupina se dále bude podílet na zavádění rizikové analýzy (Water Safety Plans) do praxe. V dubnu na toto téma bude uspořádán workshop v Praze.

dekorace

Kontakty

e-mail: os-vod@czwa.cz

Mgr. Jiří Paul (vedoucí)
Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
Mostníkovská 255, 266 01 Beroun
tel.: +420 311 747 114
e-mail: jiri.paul@vakberoun.cz

Ing. Eliška Maršálková, Ph.D. (zástupce vedoucího)
Botanický ústav AV ČR, v.v.i.
Lidická 25/27, 602 00 Brno
tel.: +420 541 126 231
e-mail: eliska.marsalkova@ibot.cas.cz

Ing. Helena Sochorová (zástupce vedoucího)
Vodohospodářský podnik a.s.
Pražská 14, P.O.Box 2, 303 02 Plzeň
e-mail: sochorova@vhp.cz

doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. (zástupce vedoucího)
W&ET Team
Písecká 2, 370 11 České Budějovice
e-mail: Petr.Dolejs@wet-team.cz

© 2018 CzWA, webmastering: Milan Lánský