Vodárenství a povrchové vody


O nás

Odborná skupina byla založena na podzim roku 2011. V roce 2016 se spojila s odbornou skupinou Povrchové vody. K 1. lednu 2017 byli do OS zařazeni všichni členové Československé asociace vodárenských expertů. Tato asociace fúzovala sloučením s CzWA.

Mezi hlavní cíle odborné skupiny patří zejména propojení odborníků pracujících na rozhraní témat pitná/povrchová/odpadní voda. Skupina je připravena zabývat se aktuálními a očekávanými problémy vodárenství a vodárenských systémů a podílet se na připomínkování legislativy a přípravy koncepčních materiálů souvisejících s vodárenstvím, pitnou vodou a vodou využívanou k jiným účelům. Skupina si klade za cíl vytvořit platformu pro spojení odborného potenciálu všech profesních skupin s obdobným zaměřením, ať jsou to obsahově blízké odborné skupiny CzWA, odborné skupiny SOVAKu a další.

Výstupy z činnosti skupiny

prezentace ze semináře Nástroje pro podporu provozování a investiční výstavby vodovodů

publikace Zajištění kvality pitné vody při zásobování obyvatelstva malými vodárenskými systémy

Činnost v roce 2016

Na začátku roku se spojily skupiny Vodárenství a Povrchové vody. Oba obory, které jsou skupinami zastřešovány, jsou velmi rozsáhlé a zároveň mají mnoho společných témat. Sloučení skupin pomůže zlepšení vzájemné spolupráce, lepší výměně informací a vzniku ad hoc podskupin zaměřených na řešení konkrétních problémů.

V uplynulém roce probíhala jednání a následně příprava fúze spolků sloučením, na základě které se spojila Československá asociace vodárenských expertů s naší asociací. Tímto sloučením se nejen naše skupina, ale celá CzWA stává jednou z největších odborných společností v České republice.

Řada našich členů přispěla svojí prezentací na konferenci Pitná voda, která v květnu proběhla v Táboře.

Skupina se také podílela na uspořádání dvou seminářů. Jednalo se o seminář Výroba pitné vody a faktory ovlivňující kvalitativní a kvantitativní parametry ve vodárenské nádrži Švihov pořádaný 3. října 2016 a seminář Problematika mikropolutantů při čištění odpadních vod a při úpravě vody na vodu pitnou, 6. 12. 2016.

V legislativním procesu se uplatnily podněty naší skupiny při přípravě novely zákona o ochraně veřejného zdraví, který do vodárenské praxe implementuje zavedení rizikové analýzy a plánu bezpečného zásobování, tzv. Water Safety Plans.

Plán činností na rok 2017

Rok 2017 bude pro skupinu obdobím, kdy bude potřeba hledat nové způsoby práce a komunikace mezi členy. Noví členové z Československé asociace vodárenských expertů se postupně hlásí k aktivní účasti na spolkové činnosti a kde dni vydání výroční zprávy tak registruje naše odborná skupina 54 členů.

dekorace

Kontakty

e-mail: os-vod@czwa.cz

Mgr. Jiří Paul (vedoucí)
tel.: +420 311 747 114
e-mail: jiri.paul@vakberoun.cz

Ing. Eliška Maršálková, Ph.D. (zástupce vedoucího)
Botanický ústav AV ČR, v.v.i.
Lidická 25/27, 602 00 Brno
tel.: +420 541 126 231

© 2017 CzWA, webmastering: Milan Lánský